ප්රදර්ශන ප්රදර්ශනය

2017 දී ජර්මානු ප්රදර්ශනය සඳහා Accurl සහභාගී විය


2017 දී ඇකර්ල් ඇමරිකානු ප්රදර්ශනයට සහභාගී විය


2017 දී ජර්මනියේ හැනෝවර් ජාත්යන්තර යන්ත්රෝපකරණ ප්රදර්ශනය Accurl සහභාගි විය


2016 දී ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස් යන්ත්රෝපකරණ ප්රදර්ශනයට Accurl සහභාගී විය


අක්කර් 2016 දී ජර්මානු ප්රදර්ශනය සඳහා සහභාගි විය


Accurl විසින් චිකාගෝ යන්ත්ර යන්ත්රය සහ කාර්මික ස්වයංකරණ ප්රදර්ශනය සඳහා සහභාගී විය


අක්කර් ඉන්දියානු ප්රදර්ශනයට 2016 දී සහභාගි විය